Site Loader
Stres jak sobie radzic

6. things that will effectively help you relief stress

English version below.

Stres. Przyczyny

Stres towarzyszy każdemu z nas. Nie da się go uniknąć. Czasami jest to stresująca praca, egzaminy, problemy w związku, czy stres związany z wychowaniem dzieci. Niedawno doszedł także stres dotyczący pandemii koronawirusa i jej skutków. Stres może mieć również pozytywny charakter, kiedy np. wyczekujemy ważnego dla nas wydarzenia, czy planujemy daleką podróż. Jest więc wiele czynników, które mają wpływ na jego poziom. Ludzki organizm nie zawsze jest jednak w stanie sobie poradzić z tak wysokim stężeniem tego hormonu. Bezsenność, rozdrażnienie, kłopoty żołądkowe, czy wzmożony apetyt lub jego brak, to najczęstsze objawy. Przewlekły stres, nawet ten, który mobilizuje Cię do działania, nie jest więc niczym dobrym. Warto więc z nim walczyć i to niekoniecznie jedząc! słodycze, pijąc alkohol, czy sięgając po inne używki. Spróbuj którejś z 6 poniższych rzeczy z mojej listy!

Stres. Jak sobie radzić?

1. Digital detoks

Detoks od internetu, a co za tym idzie, także od social mediów, jest wręcz wskazany, kiedy czujesz się zestresowany. Warto odłożyć wtedy całą elektronikę na bok oraz skupić się wyłącznie na sobie i swoich zadaniach. O wiele łatwiej jest wtedy dokończyć rozpoczęte projekty. Nie grozi Ci także ciągłe rozproszenie. Znasz to bezsensowne czasem scrollowanie feedu? Instagram, czy Facebook mają na celu, oprócz funkcji komunikatora, dostarczenie Ci rozrywki. Tę pozostaw jednak na później. Podziękują Ci za to również twoje oczy. Te nierzadko cały dzień oprócz komputera, wpatrzone są jeszcze dodatkowo właśnie w ekran telefonu.

2. Głębokie oddychanie

Żyjąc w pośpiechu często zapominamy o prawidłowym oddychaniu. Jeżeli znajdujesz się właśnie w bardzo stresującej sytuacji i twój oddech jest przyspieszony, usiądź spokojnie w ciszy, zamknij oczy i skup się na głębokim oddychaniu. Poczuj każdy wdech i wydech. Świadome oddychanie to klucz do zniwelowania napięcia i wyznaczenie na nowo prawidłowego rytmu twojego oddechu. Po takiej kilkominutowej sesji poczujesz się zdecydowanie lepiej. Dobrze dotleniony organizm na pewno Ci za to podziękuje.

3. Sen

Sen jest bardzo często niedocenianym lekiem, w tym również tym na stres. Jeżeli czujesz się zestresowany i masz możliwość zrobienia krótkiej drzemki – zrób to. W ekstremalnej sytuacji, w której poziom hormonu stresu jest wysoki, twój organizm zdecydowanie potrzebuje odpoczynku. Nawet 15-minutowa drzemka potrafi zdziałać cuda. Pamiętaj przy tym także o codziennej higienie snu i dbaniu o dostarczenie wystarczającej ilość snu w nocy.

4. Medytacja

Medytacja to co raz bardziej popularna forma radzenia sobie ze stresem. Taki mentalny trening samodoskonalenia sprawi, że zdecydowanie poczujesz się o wiele lepiej z samym sobą. Nie tylko dzięki jej praktyce uspokoisz się, wyciszysz i poczujesz się mniej rozdrażniony, ale wejdziesz także bardziej w głąb swojego umysłu. Dzięki regularnej, najlepiej codziennej nawet kilkuminutowej praktyce medytacji, zwiększysz także odporność swojego wyczerpania emocjonalnego.

Istnieją także aplikacje, które pomogą Ci się wyciszyć i wejść w stan całkowitego skupienia. Do takich należą np. Calm, czy Headspace: Meditation & Sleep.

5. Aktywność fizyczna

Jeżeli czujesz się zestresowany – poćwicz. Już kilkominutowy trening sprawi, że poczujesz się o wiele lepiej z samym sobą. Nie tylko zniwelujesz stres, ale dotlenisz mózg i wytworzysz serotoninę. Jeżeli pogoda sprzyja, wyjdź na świeże powietrze i pospaceruj. Ważne jednak, żeby aktywność fizyczna była regularna i mimo napiętego planu dnia, znajdź na nią codziennie czas. Zobaczysz, że wpłynie to pozytywnie na inne aspekty życia.

6. Czytanie

Czytanie to również idealny środek na złagodzenie stresu. Niezależnie od tego, czy to będzie książka przygodowa, poradnik lub artykuły na którymś z blogów. W ten sposób pozwolisz swojemu umysłowi odpocząć. Codzienne czytanie jest bardzo ważne dla rozwoju naszego mózgu. Zrób sobie listę tytułów, które chciałeś do tej pory przeczytać i po kolei ją realizuj.

Pamiętaj, że nie ma rzeczy niemożliwych. Niektóre są tylko trudne do zrealizowania. Daj sobie czas i nie stresuj się, jeżeli nie ma takiej potrzeby!

ENGLISH VERSION

6. things that will effectively help you relief stress

Stress. Causes

Stress accompanies each of us. It cannot be avoided. Sometimes it is stressful work, exams, relationship problems or stress related to raising your children. Recently there has also been stress regarding the coronavirus pandemic and its effects. Stress can also be positive when, for example, we are waiting for an important event for us, or planning a faraway trip abroad. So there are many factors that affect its level. However, the human body is not always able to handle such a high concentration of this hormone. Insomnia, irritability, stomach trouble, or increased appetite or lack thereof are the most common symptoms. Chronic stress, even the one that mobilizes you to do something, is therefore nothing good for a long run. So it is worth to fight with it by not necessarily eating sweets, drinking alcohol or reaching for other drugs. Try any of the following 6 things on my list!

How to deal with stress?

1. Digital detox

Detox from the internet, and thus also from social media, is very recommended when you feel stressed. It is worth to put all the electronics aside and focus on yourself and your tasks. It will make them much easier to finish. You will not be threatened by constant distraction. Do you know this pointless feed scrolling feeling? Instagram or Facebook are aimed, in addiction to it’s messenger function, to provide the entertainment. Let’s leave this for later. Your eyes will also thank you for that. Often, besides your computer screen, they are also staring at the phone screen all day too.

2. Deep breathing

Living in a hurry, we often forget about breathing properly. If you are in a very stressful situation and your breathing is accelerated, sit quietly in silence, close your eyes and focus on deep breathing. Feel each breath in and out. Conscious breathing is the key to eliminating tension and redefining your breathing rhythm. You will feel much better after such a few minutes session. A well oxygenated body will definitely thank you for that.

3. Sleep

Sleep is very often an underrated medicine, including dealing with stress. If you feel stressed and have the opportunity to take a short nap – do it. In an extreme situation where the stress hormone level is high, your body definitely needs to rest. Even a 15-minute nap can work wonders. Remember also about the daily hygiene of sleep and taking care of providing enough sleep at night.

4. Meditation

Meditation is a more and more popular form of coping with stress. Such mental self-improvement training will make you feel much better with yourself. Not only thanks to its practice you will calm down and feel less irritable, but you will also look deeper into your mind. Thanks to regular, preferably daily, even several minutes of meditation practice, you will also increase the resistance of your emotional exhaustion.

There are also applications that will help you calm down and enter a state of total focus. These include, for example, Calm or Headspace: Meditation & Sleep.

5. Physical activity

If you feel stressed – exercise. Just a few minutes of workout will make you feel much better with yourself. Not only you will reduce stress but you will oxygenate the brain and produce serotonin. If the weather is good, go outside and take a walk. However, it is important to do some physical activity regularly and despite the busy schedule of your day, find time for it every day. You will see that it will positively affect other aspects of your life.

6. Reading

Reading is also a perfect remedy for stress relief. Regardless of whether it will be, an adventure book, a guide or articles on one of the blogs. In this way you will let your mind rest. Daily reading is very important for the development of your brain. Make a list of the titles that you have wanted to read so far and follow them one by one.

Remember that nothing is impossible. Some things are just difficult to execute. Give yourself time and don’t stress if you do not need to!

Top 16 most luxurious sports accessories ever made

Co się stanie, kiedy przez 30 dni wypijesz 2,5 litra wody dziennie? Efekty Cię zaskoczą!

What happens when you drink 2.5 liters of water a day for 30 days? The effects will surprise you!

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.