Site Loader

Elektrownia Powiśle. New place on the map of Warsaw. Is it worth a visit?

English version below.

Elektrownia Powiśle. Co to za miejsce?

Elektrownia Powiśle powstała na byłym terenie starej elektrowni na warszawskim Powiślu. Dawna Elektrownia Warszawska została zbudowana w 1904 roku i działała aż do połowy lat 90. Warto dodać, że to ona zasilała w energię elektryczną powstańcze szpitale oraz drukarnie podczas Powstania Warszawskiego. Rewitalizacja terenu, który wcześniej spisano na straty i chciano postawić na nim nowe apartamentowce, trwała ponad 3 lata. Budynek naprzeciwko Centrum Nauki Kopernik od lat straszył przechodniów. Efekt tych zmian w EC Powiśle robią niesamowite wrażenie. Za projekt odpowiadają architekci z APA Wojciechowski.

Nowa Elektrownia Powiśle

Nowy koncept Elektrowni, który został otwarty dla mieszkańców miasta 20 maja 2020 roku, łączy kilka elementów: zakupy u ciekawych, wcześniej niedostępnych w Polsce marek, wizytę w salonie beauty, czy zaopatrzenie się w zdrową, ekologiczną żywność w specjalnej strefie na weekendowym Eko Targu. Dodatkowym plusem tego miejsca jest bliskość Wisły, więc po spotkaniu towarzyskim w części restauracyjnej Elektrowni, można się dodatkowo przespacerować po bulwarach.

Historyczny budynek robi niesamowite wrażenie. Zgrabnie połączono szkło, cegłę i metal. Industrialny charakter starej fabryki, z zachowaniem jego oryginalnych elementów, jak stare tablice informacyjne, czy przełączniki. Dodatkowo nie zapomniano także o Instagramowych akcentach, którym jest np. wielkie lustro z napisem You are beautiful.

Miejsca warte do odwiedzenia w środku

Sklep, który warto wziąć pod uwagę to na pewno pierwszy flagowy w Polsce butik Urban Outfitters. W USA jest znany z możliwości zakupu ubrań, akcesoriów, kosmetyków i gadżetów do domu wielu marek pod jednym dachem. Ciekawa jestem jednak, czy szeroki wybór produktów dostępnych np. w nowojorskim sklepie na 5th Ave, będzie porównywalny do tego w Polsce.

Fot. Instagram @urbanoutfitters

Kolejny butik, który przykuł moją uwagę w Elektrowni Powiśle, to polska marka z przepięknymi strojami kąpielowymi Bodymaps. Znajdziesz w nim stroje oraz body w dosłownie każdym kolorze. Piękne, proste kroje wyjęte rodem z lat 50., 60. i 70. będą doskonałym wyborem nie tylko na wakacyjne wojaże.

Fot. Instagram @bodymaps

Niedługo także swoją kropkę nad i w Elektrowni Powiśle postawi DESA. W przestrzeni znanego domu aukcyjnego znajdą się wyjątkowe projekty limitowanych grafik. Będzie tam oczywiście możliwość zakupu prac polskich współczesnych artystów.

Elektrownia Powiśle. Nowe miejsce spotkań

Jeżeli szukasz więc miejsca, w którym miło spędzisz czas i w dodatku, chcesz zobaczyć Warszawę z trochę innej perspektywy, to na pewno warto się tu wybrać.

Co się stanie, kiedy przez 30 dni wypijesz 2,5 litra wody dziennie? Efekty Cię zaskoczą!

What happens when you drink 2.5 liters of water a day for 30 days? The effects will surprise you!

21. wnętrz, dzięki którym poczujesz się jak na wakacjach

21. interiors that will make you feel like you’re on vacation

ENGLISH VERSION

Elektrownia Powiśle. What is this place?

Elektrownia Powiśle was established in the former area of the old power plant in Warsaw Powiśle district. Originally, The Warsaw Power Station was built in 1904 and operated until the mid-90s. It is worth adding that it supplied electricity to insurgent hospitals and printing houses during the Warsaw Uprising. The revitalization of the area, which was previously doubtful because they were thinking about building the new apartment complex instead, lasted over 3 years. The building opposite the Copernicus Science Center has been frightening pedestrians for years though. However, the effects of these changes in EC Powiśle are impressive. Architects from APA Wojciechowski are responsible for the design.

The New Elektrownia Powiśle

The new concept of Elektrownia Powiśle, which was opened to the city’s residents on May 20th 2020, combines several elements: shopping at interesting brands previously unavailable in Poland, a visit to a beauty salon, or supplying with healthy, organic food in a special zone at the weekend Eco Market. An additional advantage of this place is the proximity of the Vistula river, so after a social meeting in the restaurant part of Elektrownia, you can also stroll along the Vistula boulevards.

The historic building makes an amazing impression. Glass, brick and metal materials were neatly combined. The industrial character of the old factory, preserving its original elements, such as old information boards or factory’s switches. In addition, Instagram accents have not been forgotten, which is e.g. a large mirror with the inscription You are beautiful.

Stores worth visiting

The store that is worth considering to visit is definitely the first flagship store of Urban Outfitters in Poland. In the US, the brand is known for clothes, accessories, cosmetics and gadgets for the home of many brands under one roof. I am curious, however, whether the wide range of products available, e.g. in a New York store on 5th Ave, will be comparable to that one in Poland.

Another boutique that caught my attention at Elektrownia Powiśle is a Polish brand with beautiful Bodymaps swimwear. You will find there swimsuits and body in literally any color. Beautiful and simple pieces taken straightly from the 50s, 60s and 70s will be a great choice not only for holiday travels.

Soon also, DESA will put its dot over. The space of a well-known auction house will include unique designs of limited graphics. Of course, there will be the opportunity to buy the works of Polish contemporary artists.

Elektrownia Powiśle. A new meeting place

So if you are looking for a place where you can spend a nice time and, in addition, want to see Warsaw from a slightly different perspective, then Elektrownia Powiśle is definitely worth going.

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.