Site Loader

English version below.

Co dzieje się z dzisiejszymi facetami?

Postanowiłam napisać o czymś, o czym nikt nie lubi rozmawiać. Bo nie wypada, bo nie można. O mężczyznach, pieniądzach i związkach.

Miłość w dzisiejszych czasach ma swoją cenę i to dosłownie. Każdą relację można przeliczyć na pieniądze. Zawsze wydawało mi się jednak, że to kobiety lubią wygodne życie i to im zależy na dużej sumce w banku. Niestety dzięki obserwacji najbliższego środowiska musze jednak przyznać, że coraz częściej widać wręcz odwrotną sytuację. Kobiety, młode fajne babki które coś w życiu osiągają, realizując siebie, spełniając marzenia i pracując przy tym często na kilka etatów, zostają omamiane przez facetów, którzy liczą na ich sukcesy i pieniądze. Ci faceci kalkulują korzyści, które mogą dzięki takiej relacji otrzymać. To nic, że oni sami zadłużeni na kilka kart kredytowych, zestresowani co będzie dalej, udają, że coś w życiu robią i są szczęśliwi. Ci toksyczni, śmieciowi mężczyźni mają w tym jednak swój plan. Szukają kury, która zniesie im złote jaja. Pięknej, młodej dziewczyny, którą będą mogli się pochwalić wśród znajomych. Pochwalić jej ciałem i jej sukcesami, bo własnych niestety brak.

Początki związku

Najczęściej już na początku znajomości wykazują oni szereg czynników, które w jakiejkolwiek relacji byłyby niedopuszczalne. My kobiety próbujemy ich jednak nie zauważać. Fałszywe obietnice i słowa, które nigdy nie otrzymają swojego pokrycia, brak inicjatywy kontaktu, kłamstwa, brak szacunku dla innych, obgadywanie za plecami natrętnych znajomych i snucie planów, kiedy będą w stanie ich się już pozbyć, okłamywanie swoich partnerów biznesowych, sztuczne plany na przyszłość, a w międzyczasie skakanie z jednego spotkania z koleżanką na kolejne. Dla Ciebie jednak nie mają nigdy czasu, bo już wiedzą, że dałaś się wrobić. Udają, że mają napięty grafik, a tak naprawdę mają własną skalę życiowych priorytetów. Najcześciej króluje w nim zabawa, alkohol, inne używki oraz inne kobiety. Jeżeli w międzyczasie pojawi się kolejna dziewczyna, która objawia lepsze dla niego perspektywy, ma więcej pieniędzy i prestiż, zerwie z Tobą kontakt bez słowa.

Nie ma nigdy tego złego, co by nie wyszło

Jakie to jednak szczęście, że życie tak potrafi się ułożyć, że po tych obrzydliwych i fałszywych facetach, zawsze trafimy na bardziej wartościowych. Stworzymy też relacje, które warto pielęgnować. Pamiętajcie jednak, żeby nie obwiniać siebie za te śmieciowe i nie zamykać na kolejne. Dziewczyny, nie dawajcie się jednak omamiać i dajcie sobie czas na poznanie prawdziwej twarzy faceta. Realizujcie swoje plany, edukujcie się, podróżujcie, spełniajcie swoje marzenia. Zawsze stawiajcie siebie na pierwszym miejscu.

ENGLISH VERSION

What is going on with men nowadays?

I decided to write about something that nobody likes to talk about. Because it does not seem to be appropriate, because you should not talk about it at all. Let’s talk about men, money and relationships.

Nowadays, love literally has its price. Every relationship can be converted into money. However, it always seemed to me that only women like a comfortable life and they care about a large sum of money in the bank. Unfortunately, thanks to observing the closest environment, I have to admit that the opposite situation is more and more often seen. Women, young and beautiful girls who achieve something in life, realizing themselves, fulfilling dreams and often working several jobs, are lured by guys who count on their successes and money. These guys calculate the benefits that they can get through such relationships. They are in debt to several credit cards themselves, stressed out what will happen next, pretending that they do something in life and that they are happy. However, these toxic and junk men have a plan. They are looking for a hen to lay their golden eggs. A beautiful young girl who will be able to show off among friends. Praise her body and her successes because, unfortunately, they have none.

The beginning of relationship

Often at the beginning of the friendship they show a number of factors that would be unacceptable in any other kind of relationship. However, women try not to notice them. False promises and words that will never be covered, no initiative contact, lies, lack of respect for others, stalking behind their friends and making plans how they can get rid of them, lying to business partners, artificial plans for the future, and in the meantime jumping from one meeting with a female friend to another. However, they never have time for you because they already know that they caught you. They pretend to have a busy schedule but they really have their own scale of life priorities. Most often it is fun, alcohol, drugs and other women. In the meantime when another woman who reveals better prospects for him, have more money and prestige appears, that guy will break contact with you without any word.

Things always will get better

However, how lucky we are that life can be so arranged that after these disgusting and fake guys we always find more valuable ones. We will also create relationships that are really worth to cultivate. Remember to not blame yourself for that junk men after all and to not close yourself for the next relationships. But girls, do not be fooled and give yourself time to explore the real face of any guy. Meanwhile work on your plans, educate yourself, travel, make your dreams come true. Always put yourself first.

Written by Monika Mozgala

I’m Monika Mozgala, the founder, and editor of The Blonde Taste. My main purpose is to write practical articles that will be useful for people interested in fitness, lifestyle and beauty. I’ve spent couple years in the US where I also finished high school. The last 6 years I’ve spent working as an editor for many editorial offices in Poland, including SHAPE Poland Deputy-in-Chief position and head of it’s digital version. If you want to get in touch with me, hit me up here or on my Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published.